Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență clienți

Dorim să te simți confortabil și în siguranță atunci când vizitezi pagina noastră de internet. Acordăm o importanţă deosebită protecţiei vieţii tale private, întrucât protecţia datelor reprezintă pentru noi un indicator al calităţii cu orientare spre client. Următoarele principii de protecţie a datelor sunt concepute pentru a te informa cu privire la modalitatea în care gestionăm colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal prin intermediul Kaufland.

I. Dispoziții generale

1.1. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență clienți (denumit în continuare „Regulament”) este elaborat în vederea implementării în cadrul „KAUFLAND” SRL, operator de date cu caracter personal, a prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.

1.2. Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților „KAUFLAND” SRL (denumită în continuare, în mod generic, „Kaufland” sau „Compania”, după caz) în cadrul sistemului de evidență clienți (denumit în continuare „Sistem de evidență”).

II. Scopul și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. În cadrul Sistemului de evidență pot fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • numele, prenumele și patronimicul;
 • data, luna și anul nașterii;
 • semnătura;
 • adresa (localitatea, strada, numărul);
 • telefonul mobil, telefonul fix, faxul;
 • adresa de email;
 • sexul;
 • imagine;
 • voce;
 • date de geolocalizare/trafic;
 • numele de utilizator pentru Twitter, Google+ și/sau Facebook, cu informația dacă este un cont verificat sau nu;
 • ID-ul numeric al rețelei (rețelelor) de socializare;
 • link-ul către profilul public pentru serviciul selectat al rețelei de socializare;
 • alți identificatori ai subiectului de date, în cazul în care acesta le consemnează în sistem, precum: cererea, solicitarea, reclamația sau orice alt tip de informații care sunt strâns legate de obiectul prestării serviciilor sau alte informații care sunt oferite de către subiectul de date.

2.2. În cadrul acestui Sistem de evidență este interzisă colectarea categoriilor speciale a datelor cu caracter personal.

2.3. Ne-consemnarea parțială sau totală, după caz, a categoriilor de date cu caracter personal enunțate la punctul 2.1 (cu excepția imaginii și vocii) duce la imposibilitatea: înregistrării contului de client, autentificării prin rețelele de socializare, abonării la newsletter, găsirii automate a magazinului Kaufland și/sau utilizării corecte a modulelor cookie.

2.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri:

a) ținerea evidenței clienților care au procurat sau care intenționează să procure de la Kaufland produse alimentare și nealimentare;

b) realizarea obligațiilor legale precum și a intereselor legitime ale Companiei în legătură cu vânzarea produselor alimentare și nealimentare;

c) oferirea suportului și deservirii clienților;

d) deschiderii contului de client și întreținerii listei de cumpărături

e) utilizarea programului de loialitate Kaufland Card (Anexele 3-4);

f) autentificării prin rețelele de socializare;

g) abonării la newsletter;

h) găsirii automate a magazinului Kaufland, folosind serviciul GPS care poate fi pornit opțional de client;

i) raportării către autoritățile publice de resort;

j) prelucrării datelor în cadrul Companiei;

k) evaluării și îmbunătățirii serviciilor;

l) oferirii serviciilor de marketing direct;

m) reclamă, marketing sau publicitate;

n) evaluării comportamentului (de consum);

o) prelucrării modulelor cookie;

p) onorării altor obligații ce rezultă din raportul juridic stabilit cu clienții.

2.5. Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi stocate de către departamentul responsabil de asistența și relațiile cu clienții, astfel încât să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările se vor distruge/șterge, în funcție de suportul pe care au fost stocate. În cazul obligațiilor expres prevăzute de lege, acestea pot rămâne la păstrare primind statut de document de arhivă.

2.6. Orice utilizare a datelor cu caracter personal, introduse în Sistemul de evidență în alte scopuri decât cele menționate mai sus este interzisă.

III. Locația și descrierea sistemului de evidență

3.1. Datele cu caracter personal conținute în Sistemul de evidență în cadrul Companiei se prelucrează/stochează:

1. pe suport de hârtie;

2. în format electronic:

a) software-ul de evidență al clienților la care are acces exclusiv departamentul responsabil de asistența și relațiile cu clienții și care poate fi accesat numai pe bază de apartenență a angajatului Kaufland la departamentul respectiv;

b) hardware – calculatoarele personalului din departamentul responsabil de asistența și relațiile cu clienții vor fi localizate în cadrul fiecărui obiectiv al Companiei.

3.2. Prelucrarea informațiilor în Sistemul de evidență pe suport de hârtie este structurată sub formă de dosare, fiind păstrate în dulapuri, care sunt amplasate fizic în birourile subdiviziunilor Kaufland, la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 29.

3.3. Datele cu caracter personal conținute în Sistemul de evidență online în cadrul Companiei se prelucrează/stochează în format electronic: Sistemul de evidență online de evidență al clienților este accesibil din orice locație.

3.4. Datele cu caracter personal sunt stocate pe un server extern amplasat fizic pe teritoriul Republicii Federale Germane, sub administrarea Schwarz IT KG, care asigură cele mai înalte standarde de securitate.

3.5. Mentenanța programelor/calculatoarelor este efectuată de către compania Schwarz IT KG, fiind încheiat contract de prestare a serviciilor de deservire tehnică, compania Schwarz IT KG deținând următoarele atribuții:

- efectuarea ajustărilor în program, în baza modificărilor legislației Republicii Moldova;

- eliminarea erorilor în funcționarea programului;

- consultarea în rezolvarea dificultăților apărute în utilizarea programului;

- examinarea solicitărilor parvenite din partea Kaufland;

- examinarea bazei de date a Companiei (la necesitate);

- vizite la fața locului, la solicitarea Kaufland;

- examinarea și nedivulgarea informației cu accesibilitate limitată ce a devenit cunoscută la prestarea acestor servicii. 

IV. Colectarea, subiecții și destinatarii datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Companie manual, automatizat sau mixt. Datele cu caracter personal prelucrate:

- manual se referă la datele care pot fi colectate și ulterior prelucrate pe suport de hârtie prin completarea condicii de reclamații, solicitărilor, cererilor și propunerilor adresate în scris Companiei;

- în mod automatizat se referă la datele colectate electronic prin soluția web ce poate fi accesată la adresa https://account.kaufland.com/user-ui/login?groupname=default&lang=enUS,en;q%3D0.9&view_type=login&return_url=https:%2F%2Fwww.kaufland.md%2Fro%2F&kc_locale=ro&ui_locales=ro&requestId=4b3f4457-acb0-4b63-8ade-636a5abf3c4e, prin intermediul înregistrării și utilizării contului de client, prin intermediul aplicației mobile (inclusiv în cadrul programului de loialitate Kaufland Card – Anexele 3-4), întreținerii listei de cumpărături, autentificării prin rețelele de socializare, abonării la newsletter, utilizării modulelor cookie (inclusiv Adobe Analytics, Google Conversion Tool, rețeaua publicitară de display Google, Facebook Conversion), căutării automate sau telefonice a magazinului și altor scopuri conform prezentului Regulament;

- în mod mixt, se referă la datele care pot fi colectate pe suport de hârtie și înregistrate în soluția web automatizat sau colectate prin telefon sau prin intermediul soluțiilor  electronice automatizate, iar ulterior prelucrate pe suport de hârtie.

4.2. Compania va prelucra datele cu caracter personal mixt, cu excepția situațiilor în care subiectul datelor își va manifesta dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau a dreptului de opoziție.

4.3. Sistemul de evidență va conține date cu caracter personal a următoarelor persoane (subiecți ai datelor cu caracter personal):

- clienți;

- potențiali clienți;

- angajați.

4.4. Datele cu caracter personal prelucrate de către Kaufland vor fi colectate:

- direct de la subiecții datelor cu caracter personal;

- indirect de la subiecții datelor cu caracter personal prin metode sau mijloace tehnice prin internet.

4.5. Compania nu utilizează alte surse publice sau private în scopul atribuirii de noi informații profilului electronic creat cu excepția cazului în care prelucrarea este bazată pe consimțământul subiectului de date sau pe un alt temei legal. 

4.6. Datele cu caracter personal din cadrul Sistemului de evidență pot fi colectate de la subiecții datelor cu caracter personal prin următoarele modalități:

- completarea manuală a chestionarelor de către subiectul datelor cu caracter personal;

- chestionare prin internet/on-line;

- interviuri față în față;

- telefon;

- aplicație mobilă;

- metode sau mijloace tehnice prin internet;

- înregistrare foto;

- înregistrare video.

4.7. Înaintea colectării datelor cu caracter personal, subiectul de date confirmă că a luat cunoștință cu termenele și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în Sistemul de evidență, subiectul de date va fi informat despre aceste cerințe inclusiv telefonic, față în față sau prin intermediul aplicațiilor mobile, soluțiilor web, mijloacelor electronice. Termenele și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt afișate la sediul Companiei și pe pagina web https://www.kaufland.md/ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.

4.8. După caz, datele cu caracter personal prelucrate în cadrul Sistemului de evidență pot fi divulgate următorilor destinatari:

- subiecților de date cu caracter personal;

- reprezentanților legali ai subiecților de date cu caracter personal;

- autorităților publice centrale/locale;

- partenerilor contractuali;

- companiilor din cadrul grupului internațional Schwarz;

- organelor de control în baza solicitării întemeiate.

4.9. Transmiterea datelor cu caracter personal către terți va fi efectuată cu respectarea următoarelor garanții:

- existența consimțământului clienților (după caz, a altor persoane vizate de prezentul Regulament);

- prevederile legislației naționale: 

(i) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

(ii) Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.

V. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și durata de stocare

5.1. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în temeiul consimțământului subiectului de date sau în baza unor prevederi legale.

- Pentru scopurile prevăzute la pct. 2.4. lit. a), b), c), d), e) din prezentul Regulament, temeiul legal al prelucrării îl constituie art. 5 alin. (5) lit. a) și b) din Legea 133/2011, coroborat cu art. 24 din Legea privind protecția consumatorilor 105/2003 – dreptul consumatorilor la informare;

- Pentru scopurile prevăzute la pct. 2.4. lit. f), g), h), j), k), n) din prezentul Regulament temeiul legal al prelucrării îl constituie art. 5 alin. (5) lit. e) din Legea 133/2011, coroborat cu art. 8 pct. 1 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 845/1992 - dezvoltarea concurenței libere și asigurarea posibilităților egale antreprenorilor de a folosi resurse tehnico-materiale;

- Pentru scopurile prevăzute la pct. 2.4. lit. l), m) din prezentul Regulament temeiul legal al prelucrării îl constituie art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011 așa cum este descris la pct. 5.2. din prezentul Regulament; 

- Pentru scopurile prevăzute la pct. 2.4. lit. i), o) din prezentul Regulament temeiul legal al prelucrării îl constituie art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea 133/2011 coroborat, inclusiv, cu art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea privind comerțul electronic 284/2004  - mecanismele și modul de monitorizare a activităților on-line ale consumatorului (cookie-uri) în scopuri de marketing și art. 27 alin. (3) lit. o) din Legea privind protecția consumatorilor 105/2003 – raportarea către Agenția Pentru Protecția Consumatorilor în cazul solicitărilor de informații privind măsurile întreprinse de către Companie în vederea remedierii neajunsurilor depistate;

- Pentru scopul prevăzut la pct. 2.4. lit. p) din prezentul Regulament, temeiul legal al prelucrării îl constituie art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea 133/2011, așa cum este descris la pct. 5.5 din prezentul Regulament.

5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul furnizării serviciilor de marketing direct, realizat prin oferirea informațiilor promoționale, ofertelor personalizate sau programelor de reduceri, programelor publicate, sau operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care nu rezultă din raporturile contractuale, se va efectua doar în baza consimțământului subiectului de date obținut adițional. 

5.3. Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal va fi colectat pentru fiecare situație specifică care nu este acoperită de raportul contractual. Oferirea consimțământului pentru astfel de prelucrări este opțională și nu poate influența volumul și calitatea raporturilor prestabilite inițial.  Consimțământul nu poate fi oferit și retras retroactiv.

5.4. În scopul încheierii contractului de vânzare produse alimentare și nealimentare sau executării acestuia, la cererea subiectului de date, în calitate de temei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal servește raportul juridic declanșat sau încheiat.

5.5. Nu se va încheia un consimțământ separat dacă datele sunt colectate direct de la client (prin intervievarea/chestionarea față în față sau prin telefon, sau datele vor fi înregistrate în sistem prin interfața web sau aplicație mobilă nemijlocit de către utilizator), în cazul:

- acțiunilor necesare înaintea încheierii contractului (art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea 133/2011 sus-numită, pe principiul de intrare în raport contractual prin click-wrap și în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea 284/2004 privind comerțul electronic) ce se referă la deschiderea contului de client pe pagina https://account.kaufland.com/user-ui/register?requestId=4b3f4457-acb0-4b63-8ade-636a5abf3c4e&ui_locales=ro, deschiderea contului de client în aplicația mobilă (inclusiv, după caz, în cadrul programului de loialitate Kaufland Card) sau prin intermediul unei adresări la linia asistență clienți, perfectarea și examinarea anchetei clientului, preluarea comenzii;

- activităților indispensabile executării contractului care se referă la ținerea evidenței clienților, oferirea suportului față de produsele alimentare și nealimentare vândute, evaluarea și îmbunătățirea serviciilor, precum și alte aspecte de ordin civil care rezultă din raporturile juridice încheiate;

- găsirii automate a magazinului;

- utilizării modulelor cookie;

- accesării fișierelor audio încorporate de pe SoundCloud, videoclipurilor YouTube încorporate.

5.6. În toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, Compania va informa subiecții de date cel puțin despre: scopul pentru care sunt colectate datele, temeiul legal, volumul și categoriile de date, termenul de stocare, modul de utilizare, persoanele împuternicite de către operator (după caz), precum și drepturile subiecților de date.

5.7. Compania va informa clienții că datele cu caracter personal pot fi utilizate și în alte scopuri prevăzute expres de lege, cum ar fi: la solicitarea organelor din sectorul polițienesc sau organelor cu funcție de control - activități pe care Compania nu le poate prestabili, însă le ia în calcul atunci când colectează datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de situații, Compania va verifica corespunderea solicitării sub aspect de respectare a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și le va executa doar în cazul existenței scopului și temeiului legal.

5.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se consideră a fi contrară, indiferent de faptul că se face în temeiul consimțământului subiectului de date sau în baza unui raport contractual, dacă prelucrarea de date nu corespunde principiilor de conformitate și securitate prevăzute de prezentul Regulament. 

5.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de evidență se efectuează pe toată perioada existenței raporturilor juridice între Companie și client.

5.10. Soluțiile software ale Companiei asigură ținerea evidenței log-urilor privind accesul persoanelor precum și al activităților realizate în sistem pe un termen nu mai mic de 90 de zile din momentul înregistrării acestora.

5.11. În cazul în care subiectul de date cu caracter personal nu va dori să beneficieze de serviciile Companiei, la cererea acestuia, datele cu caracter personal care-l vizează vor fi:

a) transformate în date de arhivă pentru un termen corespunzător scopurilor prevăzute mai sus;

b) datele cu caracter personal vor fi pseudonimizate în cazul în care subiectul de date va permite acest fapt;

c) datele cu caracter personal vor fi anonimizate;

d) datele cu caracter personal vor fi șterse sau distruse ireversibil.

VI. Drepturile cliențior și persoanelor vizate

6.1. Kaufland, în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ce le revin clienților, precum și altor persoane vizate prin prezentul Regulament. 

6.2. În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, clienții și persoanele vizate beneficiază de drepturile prevăzute de Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal a SRL „KAUFLAND” (denumită în continuare „Politica Kaufland”), Legea nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.

6.3. Toate persoanele implicate în activitatea de administrare și/sau prelucrare a informațiilor din Sistemul de evidență vor respecta procedura de acces la datele cu caracter personal.

6.4. Acordarea dreptului de acces a clienților și altor persoane indicate în prezentul Regulament la informațiile ce-i vizează se efectuează doar prin solicitarea expresă, în formă scrisă, cu acordul nemijlocit al conducerii Companiei. Informațiile furnizate vor fi acordate astfel, încât să nu prejudicieze drepturile terților. Persoanele care solicită date cu caracter personal trebuie să indice scopul solicitării, precum și perioada concretă pentru care solicită informațiile.

6.5. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane, de exemplu, dacă în informațiile solicitate apar și alte persoane și nu există posibilitatea de a obține consimțământul acestora sau nu pot fi extrase, prin editare, datele cu caracter personal nerelevante.

VII. Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal

7.1. Apartenența Kaufland la grupul internațional Schwarz va determina ca datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul de evidență să facă obiectul transferului transfrontalier al datelor cu caracter personal, în scopul realizării cerințelor corporative, inclusiv în scopuri de marketing, precum și în scopul păstrării acestora în servere din străinătate.

7.2. Kaufland asigură ca transferul transfrontalier de date cu caracter personal să fie efectuat exclusiv în state care oferă garanții de protecție a datelor cu caracter personal pe teritoriile lor, cel puțin de nivelul stabilit pe teritoriul Republicii Moldova. 

7.3. Datele cu caracter personal colectate de către Kaufland pot face obiectul transferului transfrontalier de date cu caracter personal, cu consimțământul clientului, în raport cu următoarelor state:

- Republica Federală Germania (la prelucrarea datelor prin persoanele împuternicite Kaufland Stiftung și Schwarz IT KG, inclusiv la utilizarea numelor de domeniu kaufland.com și kaufland.md, care aparțin Kaufland Stiftung și, respectiv, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG);

- România (pentru realizarea cerințelor corporative: fondatorul Operatorului – compania românească S.C. Kaufland Romania S.C.S., care este și persoană împuternicită).

7.4. În scopurile declarate în prezenta secțiune, următoarele categorii de date cu caracter personal ale clienților pot fi transferate în statele indicate mai sus:

• numele, prenumele și patronimicul;

• data, luna și anul nașterii;

• semnătura (doar România);

• adresa (localitatea, strada, numărul);

• telefonul mobil, telefonul fix/faxul;

• adresa de email;

• sexul;

• date de geolocalizare/trafic;

• imagine;

• voce (doar România);

• numele de utilizator pentru Twitter, Google+ și/sau Facebook, cu informația privind mențiunea dacă este un cont verificat sau nu;

• ID-ul numeric al rețelei (rețelelor) de socializare;

• link-ul către profilul public pentru serviciul selectat al rețelei de socializare;

• alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care acesta le consemnează în sistem precum: cererea, solicitarea, reclamația sau orice alt tip de informații care sunt strâns legate de obiectul prestării serviciilor sau alte informații care sunt oferite de către subiectul de date.

7.5. Kaufland va asigura ca datele cu caracter personal care fac obiectul transferului transfrontalier să fie:

- colectate și procesate în mod legal;

- colectate pentru obiective determinate, explicite și legitime și neprelucrate ulterior în mod incompatibil cu aceste obiective;

- păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate.

VIII. Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidență

8.1 Măsurile generale de administrare a securității informaționale:

8.1.1 în cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informație pe suport de hârtie sau electronic care conțin date preluate din Sistemul de evidență, aceștia se păstrează în safeuri care se încuie;

8.1.2 la terminarea sesiunilor de lucru, computerele și imprimantele se deconectează de la rețeaua electrică;

8.1.3 Compania prelucrează doar cookie-urile: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browserului web). Cookie-urile în sine nu solicită și nu sunt alăturate altor informații adiționale care ar putea duce la identificarea în mod rezonabil a vizitatorilor. La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat;

8.1.4 Compania asigură securitatea punctelor de primire și expediere a corespondenței, precum și securitatea contra accesului neautorizat la aparatele de copiere;

8.1.5 accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informației preluate din Sistemul de evidență este blocat împotriva vizualizării de către persoane neautorizate;

8.1.6 mijloacele de prelucrare a informațiilor preluate din Sistemul de evidență sau soft-urile destinate prelucrării acestora sunt scoase din perimetrul de securitate doar în baza permisiunii scrise a operatorului.

8.2 Cerințe speciale față de marcare: toate informațiile ieșite din Sistemul de evidență, care conțin date cu caracter personal, sunt supuse marcării, potrivit regulilor stabilite de Politica Kaufland.

8.3 Măsurile de protecție ale Sistemului de evidență se înfăptuiesc ținând cont de necesitatea asigurării confidențialității și integrității acestora, prin protecție în formă manuală, electronică. Acestea vor corespunde cerințelor de securitate stabilite în Politia Kaufland (în special – Secțiunea 5).

IX. Identificarea și autentificarea utilizatorului sistemului de evidență

9.1 Este efectuată identificarea și autentificarea utilizatorilor informațiilor preluate din Sistemul de evidență și a proceselor executate în numele acestor utilizatori.

9.2 Regulile de identificare și autentificare a utilizatorului în cadrul Sistemului de evidență vor corespunde regulilor stabilite prin Politica Kaufland.

X. Auditul securității în sistemul de evidență

Se organizează generarea înregistrărilor de audit a securității în Sistemul de evidență pentru evenimentele indicate în secțiunea 5.4. din Politica Kaufland.

XI. Gestionarea incidentelor de securitate a sistemului de evidență

11.1 Se asigură identificarea, protocolarea și înlăturarea deficiențelor de soft-uri destinate prelucrării informațiilor din Sistemul de evidență, inclusiv instalarea corectărilor și pachetelor de reînnoire a acestora, protecția contra infiltrării programelor dăunătoare în soft-uri, măsuri care asigură posibilitatea reînnoirii automate și la timp a mijloacelor de asigurare a protecției contra programelor dăunătoare și signaturilor de virus.

11.2 Se utilizează tehnologii și mijloace de constatare a intrărilor ilegale, ce permit monitorizarea evenimentelor și constatarea atacurilor, inclusiv asigură identificarea tentativelor folosirii neautorizate a informațiilor din Sistemul de evidență.

11.3 Se asigură testarea funcționării corecte a componentelor de securitate a Sistemului de evidență (automat – la pornirea sistemului, și după caz – la solicitarea persoanei responsabile de Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal).

11.4 Copiile de siguranță: reieșind din volumul prelucrărilor efectuate, individual, se stabilește de către operator intervalul de timp în care se execută copiile de siguranță a informațiilor din Sistemul de evidență și soft-urilor folosite pentru prelucrările automatizate a acestora. Copiile de siguranță se testează în scopul verificării siguranței purtătorilor de informații și integrității informației indicate.  Procedurile de restabilire a copiilor de siguranță se actualizează și se testează cu regularitate, în scopul asigurării eficacității acestora.

11.5 Persoanele care asigură exploatarea Sistemului de evidență trec, minimum o dată în an, instruirea cu privire la responsabilitățile și obligațiile în cazul executării acțiunilor de gestionare și reacționare la incidentele de securitate.

11.6 Prelucrarea incidentelor de securitate include depistarea, analiza, preîntâmpinarea dezvoltării, înlăturarea lor și restabilirea securității. Se monitorizează și documentează, în mod permanent, incidentele de securitate în Sistemul de evidență. 

11.7 În cazul producerii incidentelor de securitate persoanele responsabile vor întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, vor efectua analiza acestuia și vor înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea în termen de 72 ore din momentul producerii incidentului de securitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile vor oferi suportul necesar și vor asigura accesul la informațiile necesare relevante obiectului controlului.

11.8 Persoanele care se fac vinovate de încălcarea normelor privind obținerea, păstrarea, prelucrarea și protecția informațiilor din Sistemul de evidență poartă răspundere civilă, contravențională și penală.

XII. Dispoziți finale

12.1 Identificarea clienților Kaufland și colectarea categoriilor de date cu caracter personal indicate în prezentul Regulament, se efectuează la completarea datelor cu caracter personal în format electronic. În acest sens, va opera o prezumție de valabilitate a datelor introduse, iar consecințele completării / furnizării datelor eronate vor fi suportate în totalitate de către client.

12.2 La apariția unor dubii rezonabile din partea Companiei privind veridicitatea datelor prezentate, clientul este obligat de a prezenta un act de identitate sau alte acte care ar confirma veridicitatea datelor.

12.3 Prezentul Regulament este revizuit și ulterior aprobat de către conducerea Kaufland periodic, însă cel puțin o dată în an, precum și la necesitate. 

12.4 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare. Anexele 1-4, sunt părți integrante ale Regulamentului, fiind supuse revizuirii, modificării și completării în modul stabilit pentru Regulament. Prin excepție, concursurile cu premii menționate în anexe nu fac obiectul notificării sistemului de evidență clienți, urmând a fi notificate separat și având la bază un nou regulament de prelucrare a datelor cu caracter personal.

12.5 Modificarea și completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui.


Anexa 1: Principii de protecție a datelor ale www.kaufland.md, conform art. 12 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal

Dorim să te simți confortabil și în siguranță atunci când vizitezi pagina noastră de internet. Acordăm o importanţă deosebită protecţiei vieţii tale private, întrucât protecţia datelor reprezintă pentru noi un indicator al calităţii cu orientare spre client. Următoarele principii de protecţie a datelor sunt concepute pentru a te informa cu privire la modalitatea în care gestionăm colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal prin intermediul Kaufland.

1. Operatorul responsabil, în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal

Kaufland SRL

Str. Sfatul Țării, nr. 29

MD-2012, mun. Chișinău

Telefon: 0373 22 859 300

E-mail: office@kaufland.md

2. Formular de contact / Contact e-mail / Apeluri telefonice

Scopul prelucrării datelor / Temeiul juridic: Datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi prin completarea formularelor de contact, prin telefon sau prin e-mail sunt tratate în mod confidențial. Utilizăm datele tale cu scopul exclusiv de a prelucra cererea ta. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 5, alin. (5), lit. e) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal. Interesul legitim al grupului Kaufland rezultă din dorința de servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri și ale vizitatorilor acestei pagini de internet, obținând și susținând astfel satisfacția clientului.

Destinatari / Categorii de destinatari: Excludem, în mod categoric, o transmitere a datelor către terții din afara grupului Kaufland. În mod excepțional, datele sunt procesate de operatori de date, la cererea noastră. Aceștia sunt selectați cu grijă, sunt audiați de noi și au, de asemenea, o obligație contractuală, conform art. 30 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal. În continuare, poate fi necesar ca noi să transmitem extrase din cererea ta către partenerii contractuali (de exemplu, furnizori, în cazul cererilor specifice unui produs), în vederea prelucrării cererii tale. Însă în aceste cazuri, cererea este dinainte anonimizată, astfel încât terții să nu poată realiza nicio legătură între tine și cerere. În cazul în care transmiterea informațiilor cu caracter personal poate fi necesară, te vom informa cu privire la acest lucru și îți vom solicita consimțământul.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: Toate datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de noi cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care ți-a fost oferit, respectiv sunt anonimizate în siguranță, numai în scopurile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca tu, în calitate de client, să ne contactezi din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar noi trebuie să putem consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile noastre.

3. Contul de client Kaufland și lista de cumpărături

Ai posibilitatea de a îți crea un cont de utilizator (cont de client Kaufland) pe această pagină de internet și de a întreține și distribui liste de cumpărături, prin intermediul acestuia.

Scopul prelucrării datelor / Temeiul juridic: Contul de client Kaufland este necesar pentru ca tu să poți crea „Liste de cumpărături“. Astfel, lista virtuală de cumpărături îți facilitează cumpărăturile, întrucât produsele disponibile pot fi introduse într-un coș digital de cumpărături, care îți facilitează cumpărăturile într-un mod offline, pe suprafața de vânzare a magazinelor Kaufland. De asemenea, ai posibilitatea de a accesa rețete de pe această pagină de internet și de a adăuga în lista de cumpărături toate ingredientele necesare, printr-un clic. În plus, poți trimite o listă de cumpărături și unei alte persoane ce folosește aplicația pentru ca aceasta să efectueze cumpărăturile. În acest scop, se generează un link pe care îl poți trimite independent prin mesaj privat, e-mail sau printr-o altă modalitate de trimitere mesaje disponibilă pe dispozitivul tău mobil.

Pentru crearea unui cont de client Kaufland sunt colectate de la tine şi utilizate ca date obligatorii următoarele: adresare, nume și prenume, e-mail și o parolă selectată personal de tine. În mod facultativ, vom colecta de la tine și numărul de telefon, care îți va servi pentru autentificarea în contul tău de client. Adresa de e-mail servește exclusiv ca nume de utilizator pentru utilizarea și autentificarea pe pagina www.kaufland.md sau în aplicația Kaufland (dacă o folosești). Numele tău este utilizat de Kaufland numai pentru a ne putea adresa ție pe nume. În plus, la utilizarea funcției „Lista de cumpărături“, sunt salvate în contul de client Kaufland articolele indicate de tine. O prelucrare suplimentară a datelor din contul de client Kaufland sau a listelor de cumpărături create nu are loc fără acordarea consimțământului separat explicit. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor din cadrul utilizării conturilor de client Kaufland și a listei de cumpărături de tine este art. 5, alin. (5), lit. e) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

Indiciu: În mod alternativ, pentru contul de client Kaufland te poți înregistra prin așa-numita autentificare prin rețelele sociale și te poți conecta în viitor (de exemplu, prin Facebook, Twitter sau Google+). Pentru aceasta este totuși necesară acordarea unui consimțământ specific. În aceste principii de protecție a datelor găsești mai multe indicații despre datele transmise astfel, la secțiunea „Autentificare prin rețele sociale / Acord extins pentru publicitate“.

Destinatari / Categorii de destinatari: Datele din contul de client Kaufland pot fi utilizate, în cadrul grupului Kaufland, doar de departamentele competente, pentru administrarea tehnică a conturilor de client Kaufland şi pentru evaluările statistice anonime. Kaufland nu transmite informații către terții din afara grupului Kaufland.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: Listele de cumpărături rămân salvate pe o perioadă maximă de 3 ani în cadrul contului tău de client după care sunt șterse, cu excepția cazului în care alegi să îți ștergi contul de client sau listele individuale de cumpărături înainte de împlinirea perioadei de 3 ani. În plus, poți șterge oricând contul de client Kaufland. Acest lucru se poate solicita prin e-mail către serviciul de clienți Kaufland, printr-o cerere de ștergere. Contul tău de client Kaufland este șters, respectiv anonimizat imediat (prin ștergerea tuturor informațiilor de identificare) în scopurile legale prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Bineînețeles, te poți înregistra oricând din nou. Dacă nu mai utilizezi contul de client Kaufland timp de trei ani, efectuăm în mod automat o ștergere, dacă nu te opui acestui lucru. Te rugăm să ții cont de faptul că ștergerea contului de client Kaufland determină și ștergerea contului de client din aplicația Kaufland.

4. Autentificarea prin rețelele sociale

Scopul prelucrării datelor / Temeiul juridic: Îți oferim posibilitatea să te înregistrezi și să te loghezi (autentificare prin rețelele sociale) prin intermediul conturilor Facebook, conturilor Google + sau a contului Twitter, pe www.kaufland.md sau în aplicația Kaufland. În acest caz, nu este necesară o înregistrare suplimentară pentru contul de client Kaufland pe această pagină de internet.

În schimb, contul de utilizator al rețelei sociale (Google+, Facebook sau Twitter) este asociat contului de client Kaufland, astfel încât să te poți autentifica prin intermediul contului de utilizator al rețelei sociale la contul de client Kaufland și să te poți loga. Avantajul este că nu mai trebuie să memorezi nicio parolă nouă pentru contul de client Kaufland. Prin asociere, primim în mod automat de la Facebook Inc., Twitter Inc., respectiv Google Inc. următoarele informații:

 • ID-ul numeric al rețelei sociale;
 • prenumele și numele de familie;
 • sexul;
 • numele de utilizator pentru Twitter, Google +, respectiv Facebook;
 • dacă a fost verificat (verified) contul, de exemplu, „Da“;
 • linkul către profilul public pentru serviciul selectat al rețelei sociale.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în cadrul utilizării autentificării opționale prin rețelele sociale este consimțământul tău, descris mai jos, conform art. 5, alin. (1) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul utilizării serviciului de autentificare prin rețelele sociale, accepți colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor tale, descrise mai jos:

Accept ca următoarele date să poată fi transmise de la furnizorul meu de servicii privind rețelele sociale (Twitter, Facebook sau Google+) către Kaufland, în cadrul procesului de autentificare prin rețelele sociale:

 • • ID-ul numeric al rețelei sociale;
 • • prenumele și numele de familie;
 • • sexul;
 • • nume de utilizator pentru Twitter, Google+, respectiv Facebook;
 • • dacă a fost verificat (verified) contul, de exemplu, „Da“.
Kaufland poate salva aceste date în „contul meu personal de client Kaufland” și le poate utiliza exclusiv în scopuri de autentificare și pentru adresarea personală în contul de client. Cunosc faptul că, prin utilizarea autentificării prin rețelele sociale, și operatorul serviciilor respective privind rețelele sociale este înștiințat cu privire la faptul că un cont de client Kaufland a fost asociat cu contul meu, pe www.kaufland.md.

Ai posibilitatea de a îți revoca oricând consimțământul printr-un mesaj pe kaufland.md/contact, cu efect în viitor. În acest caz, nu mai poți utiliza funcția de autentificare prin rețelele sociale și să te conectezi în contul de client Kaufland. În plus, toate datele salvate până la această dată pe baza consimțământului sunt șterse.

Pentru mai multe informații despre autentificarea prin Twitter, Facebook și/sau Google+ și setările referitoare la viața ta privată așa cum reiese din contul tău pe rețelele sociale, te rugăm să consulți indicațiile despre protecția datelor și condițiile de utilizare de pe Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=ro), respectiv Google+ (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=ro).

Destinatari / Categorii de destinatari: În principiu, datele din contul tău de client Kaufland sunt accesibile numai departamentelor din cadrul sediului național Kaufland, care sunt responsabile cu întreținerea paginii www.kaufland.md și a conturilor de client Kaufland. Nu are loc o transmitere de informații către terți, în afara grupului Kaufland.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: Datele de autentificare prin rețelele sociale sunt salvate și utilizate, conform descrierii, până la solicitarea unei revocări. În cazul ștergerii contului de client Kaufland, datele de autentificare prin rețelele sociale sunt șterse sau anonimizate în scopurile legale prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

5. Concursurile cu premii

Scopul prelucrării datelor / Temeiul juridic: Ai posibilitatea de a participa pe pagina noastră de internet la concursuri cu premii. Datele cu caracter personal transmise în cadrul participării la concursuri cu premii se utilizează exclusiv pentru derularea concursului (validarea câștigătorilor, acordarea și transmiterea premiului, anunțarea câștigătorilor). După încheierea concursului și informarea câștigătorilor, datele participanților se șterg din baza de date. În urma anumitor concursuri, poţi opta ca datele tale să intre în baza de date Kaufland, pentru a te ţine la curent cu activităţile şi promoţiile noastre. În cazul în care alegi să participi, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor din cadrul concursurilor cu premii este, de regulă, art. 5, alin. (5), lit. e) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul furnizării unei declarații de consimțământ suplimentare în cadrul unui concurs cu premii, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor care se bazează pe consimțământul tău se regăsește la art. 5, alin. (1) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă ți-ai dat consimțământul cu privire la un concurs cu premii, ai posibilitatea de a-l revoca oricând, cu efect în viitor, însă acest lucru conduce la imposibilitatea de a participa la extragere și de a câștiga.

Te rugăm să citești cu atenţie formularele de participare, precum şi regulamentele concursurilor la care participi, disponibile pe pagina noastră de internet sau, după caz, în magazine.

Destinatari / Categorii de destinatari: Datele colectate în cadrul concursurilor pot fi accesate doar de departamentul din cadrul grupului Kaufland care a organizat acțiunea. Transmiterea de informații către terți se realizează numai dacă acest lucru este neapărat necesar pentru transmiterea și acordarea premiilor câștigate în cadrul concursurilor sau dacă ne-ai acordat consimțământul tău explicit în acest sens.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: După încheierea concursului și a notificării câștigătorului, datele participanților sunt șterse. Datele câștigătorilor sunt păstrate pe durata solicitată de lege în cazul premiilor ce depășesc valoarea neimpozitabilă de 24.000 de lei.

6. Consimțământul pentru abonarea la newsletter

Scopul prelucrării datelor / Temeiul juridic: Ai posibilitatea de a te abona la newsletterul Kaufland prin intermediul canalelor disponibile (acest site, formulare de concurs). Consimțământul tău reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu scopul trimiterii newsletterului, conform art. 5, alin. (1) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor este informarea abonaților despre bunuri, campanii și concursuri ale Kaufland SRL, precum și informații privind ofertele, dar fără a ne limita la acestea.

Abonarea la newsletter se face în doi pași (procedură double opt in). După trimiterea formularului de abonare, primești de la noi un e-mail cu un link de confirmare a abonării. Pentru a deveni abonat, e nevoie să confirmi accesând linkul din e-mail, în termen de 14 zile.

Prin confirmarea înregistrării, îți acorzi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopurile precizate în declarația de consimțământ. Fără confirmarea sau activarea linkului de confirmare, nu îți putem trimite niciun buletin informativ.

În măsura în care te abonezi la newsletterul gratuit Kaufland, accepți faptul că sediul național Kaufland poate prelucra adresa de e-mail ca fiind informație obligatorie, pentru a îți putea trimite pe e-mail newsletterul Kaufland.

În continuare, accepți faptul că putem salva informațiile cu privire la modalitatea prin care te-ai abonat la newsletter (de exemplu, din formularul de abonare sau dintr-un formular de concurs), pentru a putea optimiza posibilitățile de abonare. În cazul în care, în cadrul înregistrării, ne oferi din propria inițiativă date opționale despre persoana ta (adresa, prenume, nume), accepți ca noi să utilizăm aceste date pentru a putea folosi o adresare personală în newsletter.

Destinatari / Categorii de destinatari: Datele transmise în cadrul procesului de abonare pot fi accesate doar de către departamentul din cadrul sediului național Kaufland, care este responsabil cu procesarea și monitorizarea trimiterii newsletterului. Dacă în efectuarea trimiterii newsletterului sunt implicați alți operatori externi de date, aceștia au o obligaţie contractuală, conform art. 30 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal, şi fac obiectul unor controale cu privire la respectarea măsurilor adecvate de siguranţă din punct de vedere organizatoric şi tehnic.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: Dacă te dezabonezi de la newsletterul Kaufland, datele profilului tău de abonat sunt șterse. În consecință, nu vei mai primi newsletterul.

7. Găsire automată a magazinului

Scopul prelucrării datelor / Temeiul juridic: Scopul nostru este să îți afișăm în mod automat ofertele și informațiile valabile pentru magazinul cel mai apropiat de tine.

În acest scop, utilizăm așa-numita funcție de geolocalizare API la prima accesare a paginii printr-un dispozitiv terminal (calculator, laptop, smartphone, tabletă). La prima accesare a paginii de către tine, sunt solicitate diverse informații geospațiale ale dispozitivului terminal (date GPS / date referitoare la rețeaua WLAN în care dispozitivul este logat / informații geospațiale referitoare la adresa IP utilizată), pentru a determina locația dispozitivului. Exactitatea acestor date depinde, printre altele, de setările dispozitivului tău. Determinarea poziției dispozitivului tău se efectuează de la sine, pe dispozitivul mobil, din browser, respectiv de pe sistemul de operare, și nu face parte din prelucrarea datelor de la Kaufland. Datele de localizare nu sunt salvate de noi. Acestea sunt utilizate în timp real, pentru a determina locația actuală a celui mai apropiat magazin Kaufland și a îl seta ca magazin relevant.

Poți modifica manual oricând magazinul sugerat. Informațiile magazinului nou selectat sunt salvate apoi într-un modul cookie persistent din browserul dispozitivului tău, pentru ca tu să poți vedea ofertele relevante din magazinul cel mai apropiat de tine, în cadrul vizitelor viitoare. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 5, alin. (5), lit. e) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal (prelucrarea necesară a datelor pentru afișarea informațiilor care pot fi relevante pentru utilizator).

Destinatari / Categorii de destinatari: În cadrul extinderii magazinelor, se salvează un modul cookie care conține doar informațiile despre alocarea magazinului. Acesta este citit în mod automat la următoarea vizită în pagina noastră de internet. În plus, nimeni nu are acces la informațiile despre alocarea acestui magazin, în cazul în care nu ne-ai acordat consimțământul suplimentar explicit prin care se convine altfel.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: Informațiile despre magazinul alocat rămân salvate în modulul cookie corespunzător magazinului în browserul tău, până când ștergi modulul cookie sau alegi manual un alt magazin.

8. Utilizarea modulelor cookie

Operator și scopurile prelucrării de date / temeiuri legale:

Noi, „Kaufland” S.R.L., IDNO 1016600004811, Str. Sfatul Țării 29, MD-2012 Chișinău, Republica Moldova (în continuare „Kaufland” sau „noi”), suntem operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea așa numitelor cookie-uri și ale altor tehnologii similare de urmărire pe toate (sub)domeniile aferente www.kaufland.md.

În cazul cookie-urilor este vorba de mici fișiere de text care se salvează pe terminalul (laptop, tabletă, smartphone etc.) dvs., atunci când ne vizitați paginile web. Cookie-urile nu cauzează nicio deteriorare pe terminalul dvs., nu conțin viruși, cai troieni sau alt tip de software malițios. În respectivul cookie se salvează informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat.

Utilizarea cookie-urilor și ale altor tehnologii similare de urmărire servește - în funcție de categoria cookie-ului, respectiv a altor tehnologii similare - următoarelor scopuri:

 • Necesare din punct de vedere tehnic: Este vorba de cookie-uri și tehnologii similare în lipsa cărora nu veți putea utiliza serviciile noastre (spre ex. pentru afișarea corectă a paginii noastre web / a unor funcții dorite de dvs., pentru salvarea datelor dvs. în zona de logare, pentru a încărca coșul de cumpărături atunci când faceți cumpărături online etc.).
 • Preferințe: Cu ajutorul acestor tehnici putem lua în considerare preferințele dvs. reale sau presupuse pentru a vă putea oferi o utilizare confortabilă a paginilor noastre web. În baza setărilor dvs., spre exemplu, reușim să afișăm paginile noastre web într-o limbă potrivită dvs. Astfel reușim să evităm și afișarea unor produse care nu sunt eventual disponibile în regiunea dvs. Aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile pentru a nu vi se analiza preferințele.
 • Statistică: Aceste tehnici ne permit generarea unor statistici anonime despre utilizarea serviciilor noastre cu scopul de a le modela în funcție de necesități. Astfel putem stabili, spre exemplu, felul în care paginile noastre web pot fi ajustate și mai bine la obiceiurile utilizatorilor.
 • Marketing: Astfel, putem să vă afișăm un conținut de publicitate potrivit care se bazează pe analiza comportamentului dvs. de utilizare. Comportamentul dvs. de utilizator poate fi identificat și pe diverse pagini web, browsere sau terminale în baza ID-ului de utilizator (identificare certă). Aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile pentru a nu vi se afișa un conținut de publicitate individualizat.

Atunci când se utilizează cookie-uri și alte tehnici similare pentru prelucrarea datelor de utilizare, în funcție de obiectivul stabilit se prelucrează mai cu seamă următoarele tipuri de date, printre care și date cu caracter personal:

Necesare din punct de vedere tehnic:

 • Inputul utilizatorului, pentru a păstra datele introduse pe mai multe pagini subordonate (de ex. selectarea magazinului dvs. preferat în fereastra de căutare magazine);
 • Date de autentificare pentru identificarea utilizatorului după conectare cu scopul de a primi acces la conținuturi autorizate cu ocazia vizitelor ulterioare (de ex. acces la contul de client);
 • Evenimente relevante din punct de vedere al securității (de ex. recunoașterea unor încercări dese de autentificare nereușită);
 • Date pentru redarea conținuturilor multimedia (de ex. vizualizarea unor clipuri video (legate de produse) selectate de către client).

Preferințe:

 • Setări legate de adaptarea interfeței grafice cu utilizatorul care nu este legată de un identificator permanent (de ex. selectarea activă a limbii sau reprezentarea concretă a căutărilor sau a hărților în fereastra de căutare magazine).

Statistică:

 • Profiluri de utilizatori în formă pseudonimizată cu informații despre utilizarea paginilor noastre web. Acestea conțin în mod special:
  • tip/versiune browser,
  • sistem de operare utilizat,
  • URL de referință (pagina vizitată anterior),
  • numele de gazdă al calculatorului care efectuează accesarea (adresa IP),
  • ora solicitării serverului
  • ID utilizator individual și
  • evenimente declanșate pe pagina web (comportamentul de navigare).
 • Adresa IP este anonimizată în mod regulat, astfel încât - în principiu - în baza acesteia nu se va putea realiza o legătură cu persoana dvs.
 • Realizăm legătura între ID-ul de utilizator și alte date care vă aparțin (de ex. nume, adresă de e-mail etc.) doar în baza unui acord separat și explicit din partea dvs. (vezi spre ex. punctul 6  al acestor prevederi legate de protecția datelor). Doar în baza ID-ului de utilizator nu putem realiza nicio legătură cu persoana dvs.

Marketing:

 • Profiluri de utilizatori în formă pseudonimizată cu informații despre utilizarea paginilor noastre web. Acestea conțin în mod special:
  • adresa IP,
  • ID utilizator individual;
  • potențiale interese legate de produse,
  • evenimente declanșate pe pagina web (comportamentul de navigare). 
 • Adresele IP sunt anonimizate în mod regulat, astfel încât în baza acestora nu se va putea identifica persoana dvs.
 • Realizăm legătura între ID-ul de utilizator și alte date care vă aparțin (de ex. nume, adresă de e-mail etc.) doar în baza unui consimțământ separat și explicit din partea dvs. (vezi spre ex. punctul 6 al acestor prevederi legate de protecția datelor). Doar în baza ID-ului de utilizator nu putem realiza nicio legătură cu persoana dvs. Partajăm ID-ul de utilizator și profilurile de utilizare aferente cu terți prin intermediul unor furnizori de rețele de publicitate dacă ne-ați acordat consimțământul în acest sens.

Baza juridică pentru utilizarea unor cookie-uri de preferințe, statistici și de marketing și pentru utilizarea unor tehnologii similare o constituie consimțământul dvs. dat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Baza juridică pentru utilizarea unor cookie-uri și tehnologii similare necesare din punct de vedere tehnic o constituie articolul 5 alineatul (5) litera a) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, adică prelucrăm datele dvs. pentru a vă pune la dispoziție serviciile noastre în cursul inițierii, respectiv derulării contractului.

8.1 Webtracking prin intermediul Adobe Analytics

Scopul prelucrării de date/temeiul legal: Folosim informațiile colectate pe durata utilizării paginilor noastre web (adică: pagina de pe care s-a solicitat fișierul, denumirea fișierului, data și ora interogării, cantitatea de date transferată, statusul accesării precum „Fișier transferat”, „Fișierul nu a fost găsit” etc., o descriere a tipului navigatorului folosit și o adresă IP anonimizată - din care s-au tăiat ultimele trei cifre) pentru ghidarea utilizatorului, evaluări statistice, adaptarea paginilor noastre web la necesitățile dvs., afișarea publicității pe pagina web (afișarea unor informații despre produse pe butoanele corespunzătoare ale acestei pagini web care să corespundă comportamentului dvs. de navigare pe www.kaufland.md) și în scopul apărării împotriva unor interogări neregulate a ofertei noastre web. În acest scop utilizăm cookie-uri prin care se dirijează conexiunea dvs. la paginile noastre web pe durata sesiunii. Fiind însărcinată de noi, societatea Adobe Systems GmbH , în situația în care ne oferiți consimțămâtul, va plasa în acest scop un cookie permanent în navigatorul dvs. de internet pentru a crea un profil de utilizator pseudonimizat. Prin intermediul acestui cookie permanent este posibilă recunoașterea browserului dvs. cu ocazia unei noi accesări a acestei pagini web. Acest lucru servește publicității, studiului de piață și configurării paginii noastre web într-o manieră care să corespundă nevoilor utilizatorilor.

Datele prelevate prin intermediul tehnologiei Adobe-Analytics nu se utilizează pentru identificarea personală a utilizatorilor acestei pagini web. Datele de utilizare stocate în cookie nu se vor corela nici cu date cu caracter personal prin intermediul purtătorului pseudonimului. Temeiul juridic pentru această stocare de date și pentru utilizare prin intermediul cookie-ului permanent o constituie art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Puteți să vă opuneți oricând, cu efect pentru viitor, prelevării și stocării de date prin intermediul cookie-ului permanent plasat de Adobe Systems GmbH. În acest sens trebuie să faceți click aici (sau mai jos la punctul 9.12) pe link-ul corespunzător și să vă confirmați opoziția pe pagina către care veți fi redirecționat. În acest caz, Adobe va plasa un cookie permanent de tipul „Do not track” în navigatorul dvs., iar tehnologia Adobe nu va mai fi utilizată.

Destinatari / Categorii de destinatari: În cursul prelucrării datelor dvs., acestea vor fi dezvăluite / transmise în cadrul societății Kaufland doar următorilor destinatari (departamentul de specialitate marketing/BI Kaufland). În măsura în care Adobe sau alți prestatori de servicii tehnice vor accesa datele în scopul oferirii unor servicii de suport, se va face doar cu încheierea prealabilă a unor contracte cu aceștia privind prelucrarea prin persoane împuternicite în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

8.2 Google Conversion Tool

Scopul prelucrării de date/Temeiul juridic: Această pagină web utilizează și unealta Google Conversation pentru analiza pseudonimizată internă a eficienței reclamelor afișate. În cazul în care ajungeți pe pagina noastră web prin intermediul unei alte pagini web, făcând click pe o reclamă Kaufland (reclamă tip text, banner de publicitate) afișată pe aceasta, respectivul banner de publicitate va introduce un cookie în browser-ul dvs. Dacă în cazul acelui banner de publicitate este vorba de o campanie publicitară derulată prin intermediul Google, atunci Google va introduce cookie-ul corespunzător în momentul în care se face click-ul pe bannerul publicitar. Nici Conversion Partner-ul nostru și nici Kaufland nu pot vizualiza celelalte pagini web pe care le-ați accesat. Nu colectăm și nu primim nici informații în baza cărora s-ar putea proceda la identificarea personală a utilizatorilor. Informațiile obținute prin intermediul tehnologiei Conversion-Tracking se utilizează în mod exclusiv pentru a realiza statistici despre succesul și utilizarea campaniilor noastre. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile. Baza juridică pentru utilizarea tehnologiei cookie o constituie art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.  În cazul în care nu doriți să fiți incluși în această analiză, puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor din setările browser-ului dvs. sau puteți să vă exprimați opoziția aici (sau mai jos la punctul 9.12).

Destinatari / Categorii de destinatari: Informația conform căreia dvs., în calitate de vizitator anonim, ați ajuns pe pagina noastră web prin intermediul unui banner publicitar Kaufland, se citește din cookie-ul dvs. și se prelucrează în mod anonim de către noi și de partenerul nostru de conversie (de ex. Google). În cursul acestei operațiuni nu se transmit mai departe informații personale despre dvs.

8.3 Tehnologia de conversie Facebook

Scopul prelucrării de date/Temeiul juridic: Pe paginile noastre web utilizăm serviciile Facebook Conversion Pixel și Facebook Remarketing. Cu ajutorul Facebook Conversion Pixel, noi și Facebook putem identifica faptul că cineva a făcut click pe anunțul nostru publicitar prin Facebook și că a fost redirecționat astfel către pagina noastră. Noi nu vom putea vedea însă ce alte pagini web ați mai accesat. Informațiile obținute prin intermediul Facebook Conversion Pixel se utilizează pentru a realiza statistici despre succesul și utilizarea anunțurilor noastre publicitare prin Facebook. Nu colectăm și nu primim însă informații în baza cărora s-ar putea proceda la identificarea personală a utilizatorilor. Prin intermediul tehnologiei Facebook Remarketing, utilizatorii care au accesat paginile noastre web vor putea fi targetați pe alte pagini web cu alte anunțuri publicitare de către Facebook. Noi nu colectăm însă și nu primim informații despre acei utilizatori Facebook cărora li se afișează într-adevăr astfel de anunțuri publicitare specifice. O identificare a utilizatorilor individuali nu ne este posibilă nici în acest caz. Baza juridică pentru această prelucrare a datelor o constituie art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Puteți să vă exprimați oricând opoziția față de această prelucrare de date.  În acest sens trebuie să faceți click aici pe următorul link (sau mai jos la punctul 9.12) și să vă confirmați opoziția pe pagina către care veți fi redirecționat.

Mai multe informații despre scopurile și volumul colectării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Facebook, precum și despre setările prin care vă puteți proteja sfera privată pe Facebook găsiți pe Politica Facebook referitoare la protecția datelor. Puteți dezactiva opțiunea prin intermediul Digital Advertising Alliance în SUA, prin Digital Advertising Alliance of Canada în Canada, respectiv prin European Interactive Digital Advertising Alliance în Europa sau prin intermediul setărilor terminalului dvs., astfel încât să nu vi se mai afișeze anunțuri publicitare online bazate pe interese de către Facebook sau alte companii participante.

Destinatari / Categorii de destinatari: În baza Facebook Conversion Pixel, noi și Facebook putem identifica faptul că cineva a făcut click pe anunțul nostru publicitar prin Facebook și că a fost redirecționat astfel către pagina noastră. Informațiile create prin intermediul cookie-ului și/sau prin intermediul graficelor despre felul în care ați utilizat această pagină web se transmit către un server Facebook localizat în SUA și se stochează acolo. Facebook utilizează aceste informații recepționate pentru a realiza o evaluare a comportamentului dvs. de utilizator în ceea ce privește anunțurile publicitare ale Facebook. Facebook va transmite aceste informații și către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut prin lege sau dacă aceste date sunt prelucrate de către terți din însărcinarea Facebook. Facebook nu va face legătura între adresa dvs. IP și alte date stocate de Facebook.

8.4 Retargeting și măsurarea eficienței publicității Double Click

Scopul prelucrării de date/Temeiul juridic: Pe paginile noastre web folosim și tehnologiile de retargeting ale Double Click. Scopul serviciului Double Click constă în identificarea unor vizitatori care în trecut au mai vizitat paginile web ale clienților Double Click (pagini web, aplicații newsletter-uri) pentru a le afișa acestora bannere publicitare personalizate. Double Click utilizează în acest scop cookie-uri care nu permit o identificare personală a vizitatorilor paginii. Temeiul juridic pentru această stocare de date și pentru utilizare prin intermediul cookie-ului permanent o constituie art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Puteți să vă opuneți oricând, cu efect pentru viitor, prelevării și stocării de date prin intermediul cookie-ului Sizmek. În acest sens trebuie să faceți click aici pe următorul link (sau mai jos la punctul 9.12) și să vă confirmați opoziția pe pagina către care veți fi redirecționat.

Destinatari / Categorii de destinatari: De îndată ce veți accesa cu același browser alte pagini web, ale căror operatori sunt și ei clienți Sizmek, aceștia vor citi informațiile conținute în cookie-ul permanent Double Click (este vorba de paginile web vizitate prin intermediul browser-ului) pentru a afișa conținuturi publicitare adaptate prin intermediul unor bannere.

8.5 Durata de stocare / criterii pentru stabilirea duratei de stocare în cazul cookie-urilor

Durata de stocare pentru cookie-uri o regăsiți în cadrul Politicii de cookie-uri. În cazul în care rubrica „Expirare” este menționat „persistent”, respectivul cookie se salvează în mod permanent până la retragerea consimțământului corespunzător şi numai pentru perioada necesară realizării scopurilor menționate mai sus.

8.6 Sumar cu toate opțiunile de opoziție

Următoarele unelte de tracking și de analiză în sensul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal sunt implementate pe această pagină web. Puteți să vă exprimați opoziția față de utilizarea acestora cu efect pentru viitor, făcând click pe linkurile corespunzătoare:

 • Prestatori de servicii: Adobe Webtracking System; Link către posibilitatea de exprimare a opoziției
 • Prestatori de servicii: Google Conversion Tool; Link către posibilitatea de exprimare a opoziției
 • Prestatori de servicii: Rețea de publicitate Google-Display; Link către posibilitatea de exprimare a opoziției
 • Prestatori de servicii: Tehnologie Facebook Conversion; Link către posibilitatea de exprimare a opoziției
 • Prestatori de servicii: Retargeting și măsurarea eficienței publicității Double Click; Link către posibilitatea de exprimare a opoziției
Înainte de a accepta modulele cookie:

AMCVS_BCF65C6655685E857F000101%40AdobeOrg

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Marketing Cloud

Descriere: ID vizitator

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/mcvid/mcvid_cookies.html

AMCV_BCF65C6655685E857F000101%40AdobeOrg

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Marketing Cloud

Descriere: ID vizitator 

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/mcvid/mcvid_cookies.html

TS0194e86f (sau alt cookie care începe cu "TS")

Tip: Technical Cookie

Produs: BIG-IP Application Security Manager

Descriere: Folosit de firewall-ul aplicației web pentru a împiedica „transmiterea dublă a formularelor” (Cross Site Request Forgery).

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://support.f5.com/csp/article/K11903

language

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Analytics

Descriere: Stochează preferința de limbă utilizată în pagina curentă.

Domeniu: .kaufland.md

oldStoreName

Tip: Technical Cookie

Produs: Content-Management-System

Descriere: Stochează magazinul selectat anterior.

Domeniu: .kaufland.md

s_cc

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Analytics

Descriere: Acest modul cookie este setat și citit de codul JavaScript pentru a determina dacă modulele cookie sunt activate sau nu. Singura valoare posibilă este „true”. Nu este posibilă urmărirea folosind acest modul cookie.

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_analytics.html

storeName

Tip: Technical Cookie

Produs: Content-Management-System

Descriere: Stochează magazinul curent.

Domeniu: .kaufland.md

După acceptarea modulelor cookie și reîncărcarea paginii (cookie-urile de mai sus, plus următoarele):

_ga

Tip: Tracking-cookie

Produs: Google Analytics

Descriere: Folosit pentru a distinge utilizatori diferiți.

Domeniu: .adobedtm.com

Informații suplimentare: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gat

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Google Analytics

Descriere: Folosit pentru a accelera rata request-urilor.

Domeniu: .adobedtm.com

Informații suplimentare: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gid

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Google Analytics

Descriere: Folosit pentru a distinge utilizatori diferiți.

Domeniu: .adobedtm.com

Informații suplimentare: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

s_sq

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Analytics

Descriere: Acest modul cookie este setat și citit de codul JavaScript atunci când funcționalitățile ClickMap și Map Activity sunt activate; conține informații despre linkul anterior pe care a făcut clic utilizatorul.

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_analytics.html

sat_track

Tip: Tracking-Cookie

Produs: Adobe Marketing Cloud

Descriere: Utilizatorii vor fi urmăriți numai dacă acest modul cookie există și are setată valoarea „true”, în concordanță cu regulile UE.

Domeniu: .kaufland.md

Informații suplimentare: https://helpx.adobe.com/dtm/kb/how-do-i-enable-eu-compliance-for-my-analytics-tool.html

Alte module cookie ce pot fi setate de Adobe DTM (Dynamic Tag Management) după acceptarea modulelor cookie:

 • _sdsat_landing_page
 • _sdsat_session_count
 • _sdsat_pages_viewed
 • _sdsat_traffic_source

Aceste module cookie vor fi setate numai dacă o regulă DTM are nevoie de ele (ceea ce nu este cazul în prezent). Informații suplimentare: https://helpx.adobe.com/dtm/kb/what-cookies-are-set-by-dtm.html.

9. Kaufland Online Feedback

Chestionarul online este realizat de către MaritzCX GmbH în numele Kaufland. Nu sunt colectate date personale cu ocazia completării chestionarului. Răspunsurile tale vor fi tratate în mod anonim și confidențial. Vor fi respectate toate reglementările aplicabile privind protecția datelor, iar datele nu sunt utilizate în scopuri publicitare sau de marketing.

10. Fișiere audio încorporate de pe Soundcloud

Utilizăm serviciul SoundCloud, furnizat de SoundCloud Limited, pentru încorporarea sunetului și a fișierelor audio. SoundCloud este serviciul legat de muzică online pentru schimbul și distribuirea de fișiere audio, cu sediul în Regatul Unit și filială în Germania.

Dacă accesezi una dintre paginile noastre web cu un fișier audio, browserul stabilește o legătură directă cu serverele Soundcloud. Prin intermediul unui modul încorporat în site, accesezi pagina de internet de Soundcloud. Noi nu influențăm cantitatea de date și utilizarea datelor de Soundcloud Limited. În acest scop, Soundcloud Limited este responsabil din punct de vedere juridic.

Informații în acest scop găsești și la următorul link: https://soundcloud.com/pages/privacy.

11. Videoclipuri YouTube încorporate

Pe unele subpagini sau parțial pe pagina principală www.kaufland.md pot exista temporar videoclipuri disponibile pentru redare, într-un cadru YouTube. Dacă redai videoclipul, accesează, prin intermediul cadrului, pagina web www.youtube.com a Google Inc. Noi nu influențăm cantitatea de date și utilizarea datelor de către Google Inc., care rezultă prin accesarea paginii web YouTube. În acest scop, Google Inc. este responsabil din punct de vedere juridic.

Mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google găsești la următorul link: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

12. Criptare

Noi luăm măsuri de siguranță tehnice și organizatorice, pentru a proteja cât mai mult datele împotriva accesului neautorizat. Pe lângă asigurarea mediului operațional, utilizăm metode de criptare. Informațiile oferite de tine sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol SSL (Secure Socket Layer), pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți. Poți observa faptul că bara de stare a browserului tău conține simbolul lacătului și că linia de adresă începe cu „https...“.

13. Drepturile tale ca persoană implicată

Conform art. 13, alin. (1) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal, ai dreptul de a obţine în mod gratuit, la cerere, informaţii despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland.

În plus, în cazul în care există cerinţe legale, ai dreptul de a modifica/rectifica, de a actualiza, de a şterge şi de a limita/bloca (art. 14, alin. (1) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal) prelucrarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 5, alin. (5), lit. d) sau e) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal, ai la dispoziţie un drept de opozitie, conform art. 16 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimţământ, conform art. 5, alin. (1) sau art. 6, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

În situațiile menţionate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamaţiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi responsabilului cu protecția datelor.

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamaţii la o autoritate de supraveghere a protecţiei datelor. Autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor din ţara în care locuiești sau în care se află sediul persoanei responsabile este competentă în acest sens.

14. Utilizarea funcțiilor și a conținutului Google Maps

Pe această pagină de internet este posibilă utilizarea funcțiilor și a conținutului Google Maps. Acest lucru permite afișarea hărților în mod interactiv, direct pe site și oferă posibilitatea de a utiliza în mod convenabil funcționalitățile hărții pentru a găsi, de exemplu, un magazin Kaufland din apropierea ta.

Utilizarea Google Maps are loc în interesul legitim prezentării ofertelor noastre din magazinul din apropiere și pentru a găsi cu ușurință locațiile mapate de către noi pe hartă.

Vizitând site-ul nostru web, furnizorul Google Maps, Google Ireland Limited, primește informațiile de accesare a subpaginii corespunzătoare a paginii noastre de internet. Pentru a utiliza caracteristicile Google Maps este necesară prelucrarea adresei IP ca parte a comunicării prin Internet. Aceasta este de obicei procesată pe un server Google din SUA. Nu avem nicio influență asupra procesării datelor specifice de către Google Maps. Pentru mai multe informații despre scopul și sfera de prelucrare a datelor Google Maps, consultă politica de confidențialitate a furnizorului. De asemenea, aici vei găsi informații suplimentare despre drepturile și opțiunile privind setările pentru protecția sferei tale private. Adresa și politica de confidențialitate a furnizorului Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, https://www.google.com/policies/privacy/. Termenii de utilizare suplimentari pentru Google Maps / Google Earth pot fi găsiți la https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

15. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro
Adresă poștală:
Kaufland SRL
Str. Sfatul Țării, nr. 29, MD-2012, mun. Chișinău
În atenția responsabilului cu protecția datelor

16. Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal

16.1. Apartenența Kaufland la grupul internațional Schwarz va determina ca datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul de evidență să facă obiectul transferului transfrontalier al datelor cu caracter personal, în scopul realizării cerințelor corporative, inclusiv în scopuri de marketing, precum și în scopul păstrării acestora în servere din străinătate.

16.2. Kaufland asigură ca transferul transfrontalier de date cu caracter personal să fie efectuat exclusiv în state care oferă garanții de protecție a datelor cu caracter personal pe teritoriile lor, cel puțin de nivelul stabilit pe teritoriul Republicii Moldova. 

16.3. Datele cu caracter personal colectate de către Kaufland pot face obiectul transferului transfrontalier de date cu caracter personal, cu consimțământul clientului, în raport cu următoarelor state:

• Republica Federală Germania;

• România (pentru realizarea cerințelor corporative: fondatorul Operatorului – compania românească S.C. Kaufland Romania S.C.S.).

16.4. În scopurile declarate în prezenta secțiune, următoarele categorii de date cu caracter personal ale clienților pot fi transferate în statele indicate mai sus:

• numele, prenumele și patronimicul;

• data, luna și anul nașterii;

• semnătura;

• adresa (localitatea, strada, numărul);

• telefonul mobil, telefonul fix, faxul;

• adresa de e-mail;

• sexul;

• numele de utilizator pentru Twitter, Google+ și/sau Facebook, cu informația privind mențiunea dacă este un cont verificat sau nu;

• ID-ul numeric al rețelei (rețelelor) de socializare;

• link-ul către profilul public pentru serviciul selectat al rețelei de socializare;

• alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care acesta le consemnează în sistem precum: cererea, solicitarea, reclamația sau orice alt tip de informații care sunt strâns legate de obiectul prestării serviciilor sau alte informații care sunt oferite de către subiectul de date.

16.5. Kaufland va asigura ca datele cu caracter personal care fac obiectul transferului transfrontalier să fie:

• colectate și procesate în mod legal;

• colectate pentru obiective determinate, explicite și legitime și neprelucrate ulterior în mod incompatibil cu aceste obiective;

• păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate.